EKO RODO

Arveel EKO Sp. z o.o. 32-852 Dębno,

Wola Dębińska 326

Biuro: ul. Przy Rondzie 4, Brzesko

Informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w imieniu administratora Arveel EKO Sp. z o.o. Wola Dębińska 326, 32-852
Dębno
Wola Dębińska 326, NIP 8692004299, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w
naszej bazie i są przetwarzane.
1. Administratorem danych osobowych administratora Arveel EKO Sp. z o.o. 32-852 Dębno,
Wola Dębińska 326, mail : eko@arveel.pl, telefon (+48) 799 799 601.
2. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
– zawarcia, wykonania i kontynuacji umowy kupna sprzedaży towarów i usług
oferowanych przez administratora,
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, faktur korygujących,
noty lub rachunku i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
– weryfikacja wiarygodności płatniczej.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku jako
usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów w celach
marketingowych dla produktów i usług firmy Arveel EKO Sp. z o.o.
5. W celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy Arveel EKO
Sp. z o.o. do sprawniejszego zarządzania danymi.

6. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w
proces współpracy.

7. Dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to niezbędne do wykonywania
umowy łączącej Państwa z Arveel EKO Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnień roszczeń, jakie może ponosić Arveel EKO Sp. z o.o.
i jakie mogą być ponoszone przez Arveel EKO Sp. z .o.o.
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.
10. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z
którymi zostanie zawarta umowa powierzania, przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 28 ust. 3 RODO.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy
Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących danych osobowych.